Regulamin sklepu internetowego LABTrace

 • I.Postanowienia ogólne
 • II. Definicje
 • III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 • IV. Warunki świadczenia i zawierania umów
 • V. Warunki zawierania umów sprzedaży
 • VI. Sposoby płatności
 • VII. Koszt, termin i sposoby dostawy
 • VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 • IX. Gwarancja produktu
 • X. Tryb postępowania reklamacyjnego
 • XI. Prawo odstąpienia od umowy
 • XII. Własność intelektualna
 • XIII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)
 • XIV. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem https://labtrace.pl/ prowadzony jest przez Pawła Wujcikowskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą SPY SHOP Paweł Wujcikowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Gen. Romualda Traugutta 137, 50-419 Wrocław, NIP: 8992547590, REGON: 020504742, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@labtrace.pl, tel. +48 720 888 180.
 2. Sklep https://labtrace.pl/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep https://labtrace.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu https://labtrace.pl/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. Sklep https://labtrace.pl/ prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach.
 7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://labtrace.pl/ należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://labtrace.pl/ użyte są w celach informacyjnych.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. Definicje

 1. Czat – usługa elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę umożliwiająca prowadzenie rozmów między aktualnie zalogowanym Usługobiorcą a Usługodawcą.
 2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej https://labtrace.pl/ umożliwiający utworzenie Konta.
 4. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej https://labtrace.pl/ umożliwiający złożenie Zamówienia.
 5. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
 6. Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 7. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 8. Panel GPS – usługa elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, polegająca na lokalizacji urządzeń, obejmująca automatyczne lokalizowanie sygnałów z urządzeń lokalizujących i udostępnianie ich w formie elektronicznej w postaci punktów naniesionych na mapę w formie elektronicznej, dostępnych za pośrednictwem SMS lub poprzez zalogowanie się z użyciem otrzymanego loginu oraz hasła dostępowego na stronie www.gpstrace.pl.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Sklep – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://labtrace.pl/
 11. Sprzedawca, usługodawca – Paweł Wujcikowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą SPY SHOP Paweł Wujcikowski, ul. Traugutta 137, 50-419 Wrocław, NIP: 8992547590, REGON: 020504742.
 12. System opinii – usługa elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 15. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 16. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 18. Newsletter – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  • prowadzenie Konta w Sklepie,
  • korzystanie z Newslettera,
  • zamieszczanie Opinii,
  • korzystanie z Czatu,
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
   • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
   • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
   • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.
   • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Czatu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   • komputer z dostępem do Internetu,
   • dostęp do poczty elektronicznej,
   • przeglądarka internetowa,
   • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  7. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia opinii, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy:
   • powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
   • o charakterze rasistowskim,
   • o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
   • noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
   • naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
   • szkodzące dobremu imieniu lub wizerunkowi Usługodawcy lub osób trzecich, wprowadzające w błąd Usługobiorców.

V. Warunki zawierania umów sprzedaży

   1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
   2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Produkt dostarczany poza granice Unii Europejskiej może rodzić po stronie Klienta obowiązek zapłaty cła lub stosownego podatku zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji Klient proszony jest o skontaktowanie się z właściwym organem ds. celnych lub akcyzowych. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
   3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
   4. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
   5. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
   6. Zamówienia można składać:
    • poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep https://labtrace.pl/) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
    • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@labtrace.pl,
    • telefonicznie pod numerem: +48 720 888 180.
   7. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8.00 do 16.00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 14:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
   8. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
    • a. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia, udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
    • b. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
     • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
     • oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
     • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
     • niniejszy Regulamin.
    • Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 8 lit. b), zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   9. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

VI. Sposoby płatności

   1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
    • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
    • płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem (wyłącznie na terenie Unii Europejskiej),
    • płatność przy odbiorze w sklepie stacjonarnym,
    • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayU.pl),
   2. W przypadku płatności przelewem krajowym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:
   3. 61 1090 1522 0000 0001 0703 9625 – PLN (Bank Zachodni WBK) SPY SHOP Paweł Wujcikowski, ul. Gen. Romualda Traugutta 137, 50-419 Wrocław, NIP: 8992547590. W tytule przelewu należy wpisać “Zamówienie LABTrace nr……..”
   4. W przypadku płatności przelewem zagranicznym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:
    • PL48 2490 0005 0000 4600 3541 4456 – EUR (€) (Alior Bank),
    • PL96 2490 0005 0000 4600 8125 6471 – GBP (£) (Alior Bank),
    • PL27 2490 0005 0000 4600 8246 9534 – USD ($) (Alior Bank), SPY SHOP Paweł Wujcikowski, ul. Gen. Romualda Traugutta 137, 50-419 Wrocław, NIP: 8992547590. W tytule przelewu należy wpisać “Zamówienie LABTrace nr……..”
   5. W przypadku płatności przy odbiorze za tzw. pobraniem, przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych. Możliwa jest płatność za pobraniem również w przypadku dostawy poza granice Polski, ale w granicach Unii Europejskiej.
   6. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
   7. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

VII. Koszt, termin i sposoby dostawy

   1. Koszty dostawy produktów ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
   2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, paczkomatów lub firm kurierskich (UPS i DPD).
   3. Klient może odebrać Produkt osobiście w jednym ze sklepów stacjonarnych:
    • ul. Traugutta 143, 50-419 Wrocław,
    • ul. Długa 48 (w oficynie), 31-146 Kraków,
    • ul. Głogowska 32, 60-736 Poznań,
    • ul. Mickiewicza 14, 40-092 Katowice,
    • ul. Bolesława Krzywoustego 51, 70-317 Szczecin,
    • ul. Władysława IV 41, 81-395 Gdynia,
    • ul. Jana i Andrzeja Śniadeckich 19, 85-011 Bydgoszcz,
    • ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli 1, 35-032 Rzeszów.
   4. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
    • Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 3 Dni Roboczych, czas może być wydłużony z przyczyn niezależnych od sklepu lub w sytuacji nadzwyczajnej.
    • Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

VIII. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

   1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
    • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
    • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@labtrace.pl
    • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
    • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
   2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. Gwarancja produktu

   1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
   2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące w przypadku umowy konsumenckiej zawartej pomiędzy gwarantem a Klientem będącym Konsumentem lub 12 miesięcy w przypadku umowy zawartej pomiędzy gwarantem a Klientem niebędącym Konsumentem i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
   3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.
   4. Do Produktów objętych gwarancją Sprzedawca dołącza pisemną kartę gwarancyjną.
   5. W przesyłce z Produktem podlegającym gwarancji powinna znajdować się informacja o usterce.
   6. Naprawy gwarancyjne obejmują Produkty użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i załączoną do nich instrukcją. Gwarancji nie podlegają:
    • produkty uszkodzone przez użytkowanie niezgodne z ich przeznaczeniem
    • uszkodzenia mechaniczne urządzeń
    • wszelkie uszkodzenia powstałe z winy użytkownika
    • samowolne naprawy, przeróbki lub zmiany konstrukcyjnych urządzenia
    • uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia wynikającym z nadmiernej eksploatacji urządzenia lub pracy w niewłaściwych warunkach.
   7. O sposobie i terminie realizacji gwarancji gwarant informuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.
   8. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z tytułu rękojmi, opisanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

X. Tryb postępowania reklamacyjnego

   1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
    • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
    • Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@labtrace.pl lub pisemnie na adres: ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław.
    • W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
    • Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław z dopiskiem Serwis.
    • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
    • W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
    • W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
   2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
    • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@spyshop.pl.
    • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
    • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
    • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

XI. Prawo odstąpienia od umowy

   1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
   2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
   4. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
   5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
   6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   7. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
   8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
   9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
    • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
    • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
    • w której przedmiotem świadczenia jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
    • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
   10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

Dokumenty do pobrania

   • ­

    FORMULARZ ZWROTU/REKLAMACJI

    Formularz prosimy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży bądź w przypadku reklamacji.

XII. Własność intelektualna

   1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem labtrace.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Pawła Wujcikowskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą SPY SHOP Paweł Wujcikowski, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Gen. Romualda Traugutta 137, 50-419 Wrocław, NIP: 8992547590, REGON: 020504742. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony labtrace.pl bez zgody Usługodawcy.
   2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony labtrace.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XIII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (b2b)

   • a.i.1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
   • a.i.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
   • a.i.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
   • a.i.4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
   • a.i.5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
   • a.i.6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

XIV. Postanowienia końcowe

   1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
   2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
   3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
   4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
    • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
    • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
   5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z poza sądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
   6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Polityka prywatności

   • I. Postanowienia ogólne
   • II. Cel i zakres zbierania danych
   • III. Podstawa przetwarzania danych
   • IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
   • V. Pliki “Cookies” i narzędzia analityczne
   • VI. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

   1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.spyshop.pl jest Paweł Wujcikowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą SPY SHOP Paweł Wujcikowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Gen. Romualda Traugutta 137, 50-419 Wrocław, NIP: 8992547590, REGON: 020504742, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@labtrace.pl, zwany dalej “Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą.
   2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
   3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
    • przetwarzane zgodnie z prawem,
    • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
    • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
   4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.spyshop.pl.

II. Cel i zakres zbierania danych

    1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, marketingowych (Newsletter, remarketing), kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.
    2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
     • Imię i nazwisko, firma
     • NIP,
     • Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
     • Adres e-mail,
     • Numer telefonu.
    3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
     • Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
     • Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
     • Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
    4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2, jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

III. Podstawa przetwarzania danych

    1. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.
    2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
     • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
     • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
    3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

    1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
    2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
    3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@labtrace.pl

V. Pliki “Cookies” i narzędzia analityczne

    1. Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
    2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
    3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
     • „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
     • „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
     • „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.
    4. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    5. Usługodawca korzysta z narzędzi analitycznych, generujących statystyczne i anonimowe raporty z ruchu użytkowników w obrębie sklepu. Narzędzia te nagrywają również wybrane wizyty Usługobiorcy. Dane te zbierane są w celu poprawy funkcjonowania sklepu, np. do wykrywania błędów, testowania wprowadzanych modyfikacji, czy projektowania przyjaznego interfejsu.

VI. Postanowienia końcowe

    1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
    2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
    3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.spyshop.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.labtrace.plkontakt@labtrace.pl

Są jednak takie miejsca pracy, w których ze względu na dostępną przestrzeń lub lokalizację (np. w biurowcu) nie jest możliwe zainstalowanie bramki detekcyjnej. Na szczęście istnieje alternatywa w postaci kamery UT-160Hi, która wykorzystując technologię termowizji dokona pomiaru temperatury ciała z dokładnością +/- 0,5°C. Kamera może być obsługiwana ręcznie lub zamontowana na statywie i podłączona do zewnętrznego monitora. Wtedy wystarczy ustawić ją przy wejściu np. do biura, by w wygodny i bezpieczny dla operatora sposób dokonywać szybkich kontroli wchodzących i wychodzących pracowników.